ALGEMENE VOORWAARDEN  Alle werkzaamheden door maurits cobben architect.enbureau worden uitgevoerd conform de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 voor zover niet in de overeenkomst anders wordt aangegeven. In aansluiting op de DNR 2011 is de aansprakelijkheid van maurits cobben architect.enbureau beperkt tot het bedrag waarvoor dekking wordt verleend op basis van de door maurits cobben architect.enbureau afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. 

PRIVACY-STATEMENT
maurits cobben architect.enbureau (MCa) wil een betrouwbare partner zijn en  neemt de privacy van haar relaties serieus. MCa verzamelt bijzonder weinig persoonlijke gegevens maar voor de uitoefening van het werk is sommige persoonlijke informatie onontbeerlijk. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Dit privacy-statement geeft hier uitdrukking aan. 

Contactgegevens AVG functionaris:
Maurits Cobben
Landpoortstraat 16
5371BT Ravenstein
info@mauritscobben.nl
Doeleinden en rechtsgrond van gegevensverwerking:
maurits cobben architect.enbureau verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor de uitoefening van zijn dienstverlening als architect en adviseur, er is dan altijd sprake van een van de volgende rechtsgronden:
- toestemming van de persoon die het betreft
- noodzakelijkheid om de gegevens te verwerken om de overeenkomst uit te voeren
- noodzakelijkheid om de gegevens te verwerken uit wettelijke verplichting
Welke persoonsgegevens worden verzameld
- Voor- en achternaam 
- Bedrijfsnaam (indien van toepassing) 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Kvk-nummer (indien van toepassing) 
- BTW-nummer (indien van toepassing) 
- BSN-nummer (indien door u verstrekt , enkel en alleen om namens u vergunning aan te vragen) 
- Foto's van persoonlijke woonsituaties als dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is
MCa verzamelt via de website GEEN cookies.
Naam en (e-mail)adresgegevens kunnen gebruikt worden voor de nieuwbrief van maurits cobben architect.enbureau. Soms verstuurt MCa een nieuwsbrief naar al onze relaties. U kunt zich desgewenst op ieder moment daarvoor uitschrijven, MCa spamt niet! De nieuwsbriefverzendlijst is gewoon een lange lijst met emailadressen en een via mailchimp verstuurde mailing. Deze lijst is door MCa op geen enkele manier gekoppeld aan andere informatie.
De in het kader van de uitvoering van overeenkomst gemaakte foto's kunnen door maurits cobben architect.enbureau gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, zoals weergave op de eigen website www.mauritscobben.nl of in de nieuwsbrief, tenzij u aangeeft daartegen bezwaar te hebben. 
Ontvangers van gegevens
De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de eigen werkzaamheden van maurits cobben architect.enbureau. MCa geeft uw persoonsgegevens nooit aan anderen (derden), tenzij u daarom vraagt en/of dat het uit de overeenkomst voortvloeit (bijvoorbeeld als wij op uw verzoek vergunningen of offertes aanvragen).
Bewaartermijn van gegevens
maurits cobben architect.enbureau bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om onze werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. MCa nemen daarbij ook de wettelijke verplichtingen in acht om bepaalde gegevens een aantal jaren te bewaren (termijn 7 jaar, waaronder facturering met de daarbij behorende persoonsgegevens). Naam en adresgegevens, mailwisseling en foto's worden in principe voor onbepaalde tijd bewaard. De projectdossiers worden op een lokale gegevensdrager gearchiveerd en en zijn en blijven ontoegankelijk voor derden.
Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen, tenzij een dergelijke handeling in strijd is met een wettelijke verplichting. Kort samengevat: MCa kan geen facturen uit onze administratie verwijderen, maar natuurlijk wel e-mails en andere correspondentie en gegevens. 
Voorts heeft u altijd het recht om een eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken.
U kunt in het voorkomende geval een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of het intrekken van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar maken via contact@mauritscobben.nl.
Klachtenregeling
Ten alle tijden heeft betrokkene het recht een klacht in te dienen. In eerste instantie wordt het op prijs gesteld dat u de klacht bij maurits cobben architect.enbureau kenbaar te maakt, zodat MCa in goed overleg kan proberen uw klachten weg te nemen en de zaak op te lossen. Als dit onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leidt, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de relevante toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

© copyright 2022  maurits cobben architect.enbureau           privacystatement          algemene voorwaarden


Made with ‌

Website Builder Software